Affiliate programma operationele overeenkomst

Bijgewerkt: maart 2019

Deze Exploitatieovereenkomst voor het Affiliateprogramma (de “Exploitatieovereenkomst”) bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het Affiliateprogramma (het “Programma”). “Wij”, “ons” of “onze” betekent GoAffPro.com en de partnerwebsite. Met ‘u’ of ‘uw’ wordt de aanvrager bedoeld. Met een ‘site’ wordt een website bedoeld. “Partnersite” betekent de e-commerce-/retailpartner die de goaffpro Affiliate Tracking Software gebruikt. “Uw site” betekent elke site(s), elke softwareapplicatie(s) en elke mobiele applicatie (zoals hieronder gedefinieerd) die u linkt naar de partnersite. “Advertentiekosten” betekent de commissie die wordt verdiend voor een succesvolle, geverifieerde verkoop van een product op de site van de Partner door een klant die uw verwijzingslink gebruikt.

DOOR HET VAKJE AAN TE vinken DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, OF DOOR TE BLIJVEN DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA NA HET PLAATSEN VAN EEN WIJZIGINGSMEDEDELING, EEN HERZIENE OPERATIONELE OVEREENKOMST OF EEN HERZIENE OPERATIONELE DOCUMENTATIE OP DE WEBSITE VAN DE PARTNER, GAAT U (A) AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST; (B) ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA ONAFHANKELIJK HEBT GEËVALUEERD EN DAT U NIET VERTROUWT OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN DIE UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST; EN (C) VERKLAART EN GARANDEERT HIERBIJ DAT U WETTELIJK IN STAAT BENT OM CONTRACTEN AAN TE SLUITEN (U BENT BIJVOORBEELD GEEN MINDERJARIGEN) EN DAT U DEZE BEDRIJFSOVEREENKOMST BENT EN ZAL BLIJVEN. BOVENDIEN, ALS DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST WORDT AANVAARD DOOR EEN BEDRIJF OF EEN ANDERE RECHTSPERSOON, VERTEGENWOORDIGT DE PERSOON DIE DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST NAMENS EEN DERGELIJK BEDRIJF OF DERGELIJKE ENTITEIT, EN GARANDEERT DAT ZIJ GEMACHTIGD EN WETTELIJK IN STAAT IS DIT BEDRIJF OF ENTITEIT AAN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST TE BINDEN .

1. Programmabeschrijving
Het doel van het Programma is om u in staat te stellen producten op uw site te adverteren en advertentiekosten OF commissies te verdienen voor in aanmerking komende aankopen (gedefinieerd in artikel 7) die door uw eindgebruikers zijn gedaan. Een “Product” is elk artikel dat op de website van de Partner wordt verkocht, met uitzondering van producten die hierin expliciet worden gedefinieerd als uitgesloten producten (gezamenlijk “Uitgesloten producten”). Het Product kan eventueel ook bepaalde diensten omvatten die uitdrukkelijk zijn opgenomen in het commissieschema van het Affiliateprogramma. Om uw reclame voor de Producten te vergemakkelijken, kunnen wij u gegevens, afbeeldingen, tekst, linkformaten, widgets, links en andere koppelingshulpmiddelen en andere gerelateerde informatie met het Programma (“Inhoud”) ter beschikking stellen. De Inhoud sluit specifiek alle gegevens, afbeeldingen, tekst of andere informatie of inhoud uit met betrekking tot producten die op een andere site dan de Partnersite worden aangeboden.

2. Registratie
Om het registratieproces te starten, moet u een volledige en nauwkeurige programmaaanvraag indienen. U moet uw site identificeren in uw verzoek. Wij zullen uw verzoek beoordelen en u op de hoogte stellen van de aanvaarding of afwijzing ervan. We kunnen uw verzoek naar eigen goeddunken afwijzen, ook als we vaststellen dat uw site niet geschikt is. Ongeschikte sites zijn onder meer sites die:

(a) seksueel expliciet materiaal promoten of bevatten;

(b) geweld aanmoedigen of gewelddadige inhoud bevatten;

(c) inhoud promoot of bevat die smadelijk of lasterlijk is;

(d) discriminatie aanmoedigen of discriminerende praktijken toepassen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

(e) het bevorderen van of deelnemen aan illegale activiteiten;

(f) een handelsmerk van GoAffPro, zijn partnersites of zijn dochterondernemingen, of een variant of spelfout van een handelsmerk van GoAffPro, zijn partnersites of zijn dochterondernemingen, opnemen in een domeinnaam, een subdomeinnaam, of in een gebruikersnaam, groepsnaam of een andere identificatie op een sociale netwerksite; Of

(g) anderszins inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.

Als wij uw aanvraag afwijzen, kunt u deze op elk gewenst moment verlengen. Als we echter uw aanvraag accepteren en later vaststellen dat uw site niet geschikt is, kunnen we deze Exploitatieovereenkomst op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken, beëindigen.

U zorgt ervoor dat de informatie in uw Programma-aanvraag en op andere wijze gekoppeld aan uw account, inclusief uw e-mailadres en andere contactgegevens en uw locatie-identificatie, te allen tijde volledig, nauwkeurig en actueel is. We kunnen kennisgevingen (indien van toepassing), goedkeuringen (indien van toepassing) en andere communicatie met betrekking tot het Programma en deze Exploitatieovereenkomst sturen naar het e-mailadres dat aan uw Programma-account is gekoppeld. U wordt geacht alle kennisgevingen, goedkeuringen en andere communicatie te hebben ontvangen die naar een dergelijk e-mailadres zijn verzonden, zelfs als het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, niet langer actueel is.

3. Links op uw site
Nadat u ervan op de hoogte bent gesteld dat u bent toegelaten tot het Programma, kunt u speciale links op uw site weergeven. “Speciale links” zijn links naar de Partnersite die u op uw Site plaatst krachtens deze Exploitatieovereenkomst, die op de juiste manier gebruik maken van de “gemarkeerde” speciale linkformaten die wij aanbieden, en die voldoen aan de linkvereisten van het Partnerpartnerprogramma. Speciale links maken het nauwkeurig volgen, rapporteren en berekenen van advertentiekosten mogelijk.

U kunt alleen advertentiekosten verdienen zoals beschreven in artikel 7 en alleen met betrekking tot activiteiten op de Partnersite die rechtstreeks via de Speciale Links plaatsvinden. We zijn niet verplicht om u advertentiekosten te betalen als u er niet in slaagt om links op uw site naar de Partnersite op de juiste manier op te maken als speciale links, inclusief voor zover een dergelijk falen kan resulteren in kortingsbedragen op advertentiekosten die anders zouden worden betaald. aan u onder deze Exploitatieovereenkomst.

Als u Speciale Links wilt opnemen in een softwareapplicatie die is ontworpen en bedoeld voor gebruik op mobiele telefoons, tablets of andere draagbare apparaten ("Mobiele Applicatie"), moet u de naam van de Mobiele Applicatie en de link naar uw Mobiele Applicatie vermelden. in uw aanmelding voor het Programma. De geschiktheids- en andere vereisten van dit artikel 3 en het Beleid voor mobiele applicaties zijn van toepassing op mobiele applicaties. Wij zullen uw verzoek beoordelen en u op de hoogte stellen van de aanvaarding of afwijzing ervan. Een Geaccepteerde Mobiele Applicatie zal voor de doeleinden van deze Overeenkomst een “Goedgekeurde Mobiele Applicatie” zijn.

Speciale links die worden weergegeven in goedgekeurde mobiele applicaties kunnen worden aangeboden door de Affiliate API of Partner API (“Affiliate API”) of Product Advertising API, inclusief eventuele speciale links die worden weergegeven in een geïntegreerde webbrowser en moeten de Affiliate ID gebruiken die we aan u hebben toegewezen specifiek voor uw goedgekeurde mobiele applicaties.

4. Programmavereisten
Door deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de Deelnamevereisten voor het Partnerprogramma en aan alle pagina's, schema's, beleid, richtlijnen en andere documenten en materialen waarnaar in deze Exploitatieovereenkomst wordt verwezen (gezamenlijk de “Operationele Documentatie”).

U zult ons alle informatie verstrekken die wij vragen om uw naleving van deze Exploitatieovereenkomst of enige Operationele Documentatie te verifiëren. Als we vaststellen dat u niet heeft voldaan aan enige vereiste of beperking die wordt beschreven op de pagina Deelnamevereisten van het Affiliate-programma of andere operationele documentatie of dat u op een andere manier deze Exploitatieovereenkomst hebt geschonden, kunnen we (naast elk ander recht of rechtsmiddel dat voor ons beschikbaar is): ( a) alle advertentiekosten inhouden die u op grond van deze Exploitatieovereenkomst verschuldigd bent; (b) alle andere accounts sluiten die u mogelijk heeft of in de toekomst opent, zonder betaling van advertentiekosten; (c) deze Exploitatieovereenkomst beëindigen; of (d) alle bovenstaande acties ondernemen.... Bovendien stemt u er hierbij mee in dat wij

u van tijd tot tijd e-mails te sturen met betrekking tot het Programma;
informatie over uw site en bezoekers van uw site die we verkrijgen in verband met uw weergave van speciale links (bijvoorbeeld dat een bepaalde klant op een speciale link op uw site heeft geklikt voordat hij een product kocht op de website van de partner) monitoren, registreren, gebruiken en openbaar maken site) in overeenstemming met de privacyverklaring; En
uw site monitoren, crawlen en op andere wijze onderzoeken op naleving van deze Exploitatieovereenkomst en de Operationele Documentatie.

5. Verantwoordelijkheid voor uw site
U bent als enige verantwoordelijk voor uw site, inclusief de ontwikkeling, werking en onderhoud ervan, en alle materialen die zich daarin bevinden. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor het volgende

de technische werking van uw site en eventuele bijbehorende apparatuur;
het weergeven van speciale links en inhoud op uw site in overeenstemming met deze exploitatieovereenkomst en operationele documentatie en eventuele overeenkomsten tussen u en een andere persoon of entiteit (inclusief eventuele beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een persoon of entiteit die uw site host);
het creëren en publiceren, en het verzekeren van de juistheid, volledigheid en geschiktheid van, materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief alle productbeschrijvingen en ander productgerelateerd materiaal en alle informatie die u opneemt in de speciale links of die u daarmee associeert);
de inhoud, uw site en de materialen daarin te gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op onze rechten of die van een andere persoon of entiteit (inclusief auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijkheid, publiciteit of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht) );
de Inhoud, uw site en de materialen die op of in uw site verschijnen gebruiken op een manier die op geen enkele manier schadelijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiel, lasterlijk of anderszins is;
het op uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaken, via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzameld van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, inclusief, indien van toepassing, het feit dat derden (waaronder wij en andere adverteerders) inhoud kunnen aanbieden en advertenties, informatie rechtstreeks van bezoekers verzamelen en cookies in de browsers van bezoekers plaatsen of herkennen; En
elk gebruik dat u maakt van de GoAffPro-inhoud en -merken, al dan niet toegestaan ​​door deze Exploitatieovereenkomst.
Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke zaken of voor de claims van uw eindgebruikers met betrekking tot dergelijke zaken, en u stemt ermee in ons, onze gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. van alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) met betrekking tot (a) uw site of enig materiaal dat op uw site verschijnt, inclusief het combineren van uw site of materiaal met andere toepassingen, inhoud of processen; (b) het gebruik, de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging, de productie, reclame, promotie of marketing van uw site of enig materiaal dat op of in uw site verschijnt, en alle andere zaken die in artikel 5 worden beschreven; (c) uw gebruik van enige Inhoud, ongeacht of dergelijk gebruik al dan niet is toegestaan ​​door of in strijd is met deze Exploitatieovereenkomst, enige Operationele Documentatie of toepasselijk recht; (d) uw overtreding van enige voorwaarde van deze Exploitatieovereenkomst of enige Operationele Documentatie; of (e) uw nalatigheid of het opzettelijk wangedrag van uw werknemers.

6. Orderverwerking
We verwerken productbestellingen die zijn geplaatst door klanten die speciale links van uw site naar de site van de partner volgen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan de vereisten van de Partnersite, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. We zullen in aanmerking komende aankopen (gedefinieerd in artikel 7) volgen voor rapportagedoeleinden en de boekhouding van advertentiekosten en zullen rapporten aan u beschikbaar stellen met een samenvatting van dergelijke in aanmerking komende aankopen.

7. Advertentiekosten
Wij betalen u Advertentiekosten voor in aanmerking komende aankopen in overeenstemming met Artikel 8 en het Commissieschema van het Affiliate Programma. Als er om welke reden dan ook te veel aan u is betaald, behouden wij ons het recht voor om dit aan te passen of af te trekken van eventuele daaropvolgende advertentiekosten die aan u zijn betaald op grond van deze Exploitatieovereenkomst. Met inachtneming van de hieronder uiteengezette uitsluitingen vindt er een “kwalificerende aankoop” plaats wanneer (a) een klant op een speciale link op uw site naar de partnersite klikt; (b) de klant voegt tijdens een enkele Sessie een Product toe aan zijn winkelwagentje en plaatst de bestelling voor dat Product uiterlijk 89 dagen na de eerste klik van de klant; of (c) het Product wordt verzonden naar en betaald door de klant.

Een “Sessie” begint wanneer een klant op een speciale link op uw site naar de Partnersite klikt en eindigt op de eerste van de volgende tijdstippen: (x) 24 uur verstrijken sinds deze klik; (y) de klant plaatst een bestelling voor een Product; of (z) de klant volgt een Speciale Link naar de Partnersite die niet uw Speciale Link is.

In aanmerking komende aankopen zijn exclusief het volgende, waarvoor wij geen advertentiekosten betalen:

elk Product dat, na het verstrijken van de toepasselijke Sessie, wordt toegevoegd aan het winkelwagentje van een klant, of wordt gestreamd of gedownload door een klant, zelfs als de klant eerder een Speciale Link heeft gevolgd van uw site naar de Sitepartner van de Klant;

eventuele productaankopen die niet correct worden bijgehouden of gerapporteerd omdat de links tussen uw site en de site van de partner niet correct zijn opgemaakt;

elk product dat u of namens u via een speciale link koopt, inclusief producten die u via speciale links koopt voor uzelf, vrienden, familieleden of relaties (bijvoorbeeld persoonlijke bestellingen, bestellingen voor uw eigen gebruik en bestellingen die u voor of namens u plaatst van een andere persoon of entiteit);

elk product dat is gekocht voor wederverkoop of commercieel gebruik van welke aard dan ook;

elk Product gekocht na beëindiging van deze Exploitatieovereenkomst;

elke Productbestelling waarvoor een annulering, retournering of terugbetaling is gestart; En

elk Product gekocht door een klant die op een van de volgende manieren naar de Partnersite wordt geleid:

verboden betaalde zoekplaatsing; Of

een link naar de Partnersite, inclusief een omleidingslink, die wordt gegenereerd of weergegeven op een zoekmachine als reactie op een algemene internetzoekopdracht of een trefwoord (d.w.z. in natuurlijke, gratis, organische of onbetaalde zoekresultaten), ongeacht of deze links verschijnen door het verstrekken van gegevens aan deze site of anderszins.

elke in aanmerking komende aankoop waarbij u een persoon of entiteit een vergoeding of incentive hebt aangeboden (inclusief contant geld, korting, punten, donatie aan een goed doel of andere organisatie, of ander voordeel) voor het gebruik van speciale links (bijvoorbeeld door het implementeren van een " beloningen" of loyaliteitsprogramma dat mensen of entiteiten stimuleert om de site van de partner te bezoeken via uw speciale links).

elk product dat is gekocht via een speciale link in een mobiele applicatie die geen goedgekeurde mobiele applicatie was of waarbij de speciale link in een goedgekeurde mobiele applicatie niet werd aangeboden door de AMA API, het Advertising API-product of andere koppelingstools die wij aan u beschikbaar stellen .

elke in aanmerking komende aankoop, die plaatsvindt in India, gedaan via een mobiel apparaat of tablet waarbij:

de mobiele applicatie van de Partner Site is vooraf geladen door de fabrikant van originele apparatuur (“OEM”) op het apparaat of de tablet; Of

de mobiele applicatie van de Partner Site wordt geïnstalleerd via een onderhoudsrelease, firmware-update of op firmware gebaseerde meldingen verzonden door de OEM of meldingspartner; Of

de mobiele applicatie van de partnersite wordt geïnstalleerd vanaf een andere bron dan de Google Play Store of iOS App Store.

“Verboden plaatsing van betaalde zoekresultaten” betekent advertenties die u hebt gekocht door te bieden op trefwoorden, zoektermen of andere identificatiegegevens (inclusief eigendomsvoorwaarden) of op een andere manier deel te nemen aan woordveilingsleutels. “Gepatenteerde term” betekent trefwoorden, zoektermen of andere identificatiegegevens die het woord “goaffpro” of enig ander handelsmerk van GoAffPro of haar dochterondernemingen bevatten, of variaties of spelfouten van een van deze woorden (bijvoorbeeld “goaffpor”). “Omleidingslink” betekent een link die gebruikers indirect naar de Partnersite stuurt via een intermediaire site of webpagina, zonder dat de gebruiker op een link hoeft te klikken of enige andere positieve actie op die site of webpagina hoeft te ondernemen. “Zoekmachine” betekent Google, Yahoo, Bing of een andere zoekmachine, portal, gesponsorde reclame of andere zoek- of verwijzingsdienst, of elke site die deelneemt aan een van hun respectievelijke netwerken.

8. Betaling van advertentiekosten
Wij betalen u maandelijks advertentiekosten voor in aanmerking komende aankopen die in een bepaalde maand zijn verzonden, gestreamd of gedownload (indien van toepassing), onder voorbehoud van eventuele toepasselijke inhouding of aftrek zoals hieronder beschreven. We betalen u ongeveer 60 dagen na het einde van elke kalendermaand, maar we kunnen advertentiekosten in rekening brengen en inhouden totdat het totale aan u verschuldigde bedrag ten minste INR 1000 bedraagt ​​in geval van NEFT-overboekingen.

Advertentiekosten die aan u moeten worden betaald, omvatten alle belastingen, inclusief dienstenbelasting, goederen- en dienstenbelasting of enige andere belasting of heffing die u mogelijk moet betalen in verband met dergelijke diensten, waarvoor u een geldige factuur zult uitreiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving en vermeld dit binnen de gestelde termijn in de aangifte, zodat de Partnersite kan profiteren van een voorbelastingvermindering voor de betaalde belastingen. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van deze wet, inclusief maar niet beperkt tot:

tijdige uitgifte van GST-conforme facturen;
het verstrekken van facturen aan de Partnersite;
het periodiek indienen van toepasselijke belastingen; En
deze op de juiste manier rapporteren aan de overheid op grond van de belastingwetten.
Als op enig moment het belastingkrediet wordt geweigerd of betaling van belastingen wordt gevraagd via de partnersite of GoAffPro, vanwege, maar niet beperkt tot, de uitgifte van een defecte factuur, het niet betalen van belastingen, onjuiste rapportage in ingediende aangiften, of Indien u de toepasselijke wet- en regelgeving niet naleeft, vrijwaart u de partnersite en GoAffPro voor elk geweigerd krediet of geïnde belastingen, evenals voor eventuele rente en boetes die worden opgelegd aan de partnersite en GoAffPro. Indien vereist door de toepasselijke Indiase belastingwetten, kunnen we belastingen, heffingen of andere soortgelijke bedragen aftrekken of inhouden van de aan u verschuldigde advertentiekosten. Als u een inwoner van India bent, zijn de aan u verschuldigde advertentiekosten onderworpen aan een bronbelasting tegen het tarief dat is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Als u geen inwoner van India bent of ons uw PAN (Permanent Account Number) niet heeft verstrekt, varieert het tarief van de bronbelasting dat op u van toepassing is. Als u een niet-ingezetene bent, stemt u er bovendien mee in de benodigde documentatie te verstrekken, indien nodig, zodat de partnersite en GoAffPro kunnen voldoen aan eventuele verklaringen of verplichtingen met betrekking tot advertentiekosten die aan u verschuldigd zijn. Als we belastingen inhouden of inhouden op aan u verschuldigde advertentiekosten, verstrekken we u, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, het overeenkomstige certificaat voor belastinginhouding, waaruit blijkt dat de belastingen zijn gestort bij de bevoegde regelgevende instanties (voor niet-ingezetenen is dit onderworpen aan de verstrekking van de bijbehorende documenten). Als u ons een certificaat van nul- of verlaagde belastinginhouding verstrekt, passen wij dat nul- of verlaagde belastingtarief toe als het bronbelastingtarief dat van toepassing is op de aan u verschuldigde advertentiekosten. U stemt er hierbij mee in geen enkele claim in te stellen tegen P of een van zijn dochterondernemingen, en u doet hierbij afstand van alle claims die u nu of in de toekomst heeft, in deze die betrekking hebben op belastingen die de Partnersite en GoAffPro indienen bij een bevoegde belastingdienst. autoriteit in overeenstemming met deze Exploitatieovereenkomst.

9. Beleid en prijzen
Klanten die via dit programma producten kopen, zijn klanten van de Partnersite voor alle activiteiten die zij ondernemen in verband met de Partnersite. Daarom zijn, tussen u en ons, alle prijzen, verkoopvoorwaarden, operationele regels, beleid en procedures met betrekking tot klantenbestellingen, klantenservice en productverkoop zoals uiteengezet op de Partnersite op u van toepassing en kunnen deze op elk moment worden gewijzigd .

10. Identificeer uzelf als medewerker
U zult geen persbericht uitgeven of enige andere openbare communicatie doen met betrekking tot deze Exploitatieovereenkomst, uw gebruik van de Inhoud of uw deelname aan het Programma. U mag de relatie tussen ons en u niet verkeerd voorstellen of verfraaien (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of een ander doel steunen, sponsoren, goedkeuren of eraan bijdragen), noch een relatie of band tussen ons en u of een ander doel uitdrukken of impliceren. persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Exploitatieovereenkomst. U moet echter duidelijk het volgende op uw site vermelden: "[Voer uw naam in] is deelnemer aan het GoAffPro Affiliate Program, een affiliate-advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en links naar de partner te creëren. plaats.

11. Beperkte licentie
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Exploitatieovereenkomst en uitsluitend voor het beperkte doel van het adverteren van producten op de Partnersite en het doorverwijzen van eindgebruikers naar een dergelijke site in verband met het Programma, verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare , niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om (a) de inhoud uitsluitend op uw site te kopiëren en weer te geven; en (b) alleen de handelsmerken en logo's gebruiken die we u ter beschikking kunnen stellen in verband met de inhoud (dergelijke handelsmerken en logo's, gezamenlijk aangeduid als "GoAffPro-merken") uitsluitend op uw site en in overeenstemming met de Programmamerkrichtlijnen .

Alle licenties uiteengezet in dit artikel 11 worden onmiddellijk en automatisch beëindigd als u op enig moment niet tijdig voldoet aan enige verplichting onder deze Exploitatieovereenkomst of enige Operationele Documentatie, of anderszins bij beëindiging van dit exploitatiecontract. Bovendien kunnen wij de licentie zoals uiteengezet in dit artikel 11 geheel of gedeeltelijk beëindigen door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U zult alle inhoud en GoAffPro-merken waarvoor de licentie zoals uiteengezet in dit artikel 11 is beëindigd of zoals wij van tijd tot tijd kunnen vragen, onmiddellijk van uw site verwijderen en verwijderen of anderszins vernietigen.

Associates Programma Intellectuele Eigendomslicentie (“Licentie”)

Door de Exploitatieovereenkomst te accepteren, of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Productadvertentie-inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief eigen applicatieprogrammeringsinterfaces en andere hulpmiddelen (gezamenlijk de “PA API”) waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van bepaalde soorten gegevens , afbeeldingen, tekst en andere informatie en inhoud met betrekking tot de Producten (“Productadvertentie-inhoud”) die wij mogelijk aan u beschikbaar stellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Licentie.

Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie en uitsluitend voor de beperkte doeleinden van deelname aan het Associates-programma in strikte overeenstemming met de Exploitatieovereenkomst (inclusief deze Licentie en andere operationele documenten), verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare -sublicentieerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om: (a) Advertentie-inhoud te kopiëren en weer te geven die uitsluitend op uw Site is geproduceerd; (b) alleen de GoAffPro-handelsmerken gebruiken die wij u ter beschikking stellen in verband met Productadvertentie-inhoud, uitsluitend op uw Site en in overeenstemming met de Merkrichtlijnen van het Associates Programma, tenzij anders bepaald in deze Exploitatieovereenkomst, en (c) toegang krijgen tot en gebruik de PA API, Data Feed en Product Advertising Content alleen in overeenstemming met de Specificaties en deze Licentie.

12. Voorbehoud van rechten; Inzendingen
Met uitzondering van de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in artikel 11, behouden wij ons alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten) voor in en op het Programma, de Speciale Links, de linkformaten, Inhoud, PA API, Datafeeds , Productadvertentie-inhoud, en u verkrijgt, onder deze Exploitatieovereenkomst of de hierin verstrekte Licentie, geen enkel belang of recht met betrekking tot deze elementen, enige domeinnaam die wij bezitten of exploiteren, de informatie en het materiaal dat op een partnersite of geassocieerde site, onze handelsmerken en logo's en die van onze dochterondernemingen (inclusief de GoAffPro-handelsmerken) en alle andere intellectuele eigendommen en technologie die we leveren of gebruiken in verband met het Programma (inclusief applicatieprogramma-interfaces, software-ontwikkelingskits, bibliotheken, codevoorbeelden en aanverwante materialen).

Als u ons, of een van onze gelieerde ondernemingen, suggesties, recensies, wijzigingen, gegevens, afbeeldingen, tekst of andere informatie of inhoud verstrekt met betrekking tot een product of in verband met de exploitatie van deze Overeenkomst, enige Inhoud of uw deelname aan het Programma, of als u de Inhoud op enigerlei wijze wijzigt (gezamenlijk “Uw Inzending”), u wijst hierbij onherroepelijk alle rechten, titels en belangen in en op uw Inzending aan ons toe en verleent ons (zelfs als u uw Inzending als vertrouwelijk heeft aangemerkt) een eeuwigdurende, royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, vrij overdraagbaar recht en licentie om (a) uw Inzending op welke manier dan ook te gebruiken, reproduceren, uitvoeren, weergeven en distribueren; (b) uw Inzending voor welk doel dan ook aanpassen, wijzigen, opnieuw formatteren en er afgeleide werken van maken; (c) uw naam gebruiken en publiceren als bronvermelding in verband met uw Inzending (wij zijn daartoe echter niet verplicht); en (d) de voorgaande rechten in sublicentie te geven aan een andere persoon of entiteit. Verder garandeert u hierbij dat: (y) uw Inzending uw originele werk is, of dat u uw Inzending rechtmatig hebt verkregen; en (z) dat de uitoefening door ons en onze sublicentiehouders van de rechten onder de bovenstaande licentie geen inbreuk zal maken op de rechten van welke persoon of entiteit dan ook, inclusief auteursrechten. U stemt ermee in ons de hulp te bieden die wij nodig hebben bij het documenteren, perfectioneren of behouden van onze rechten op uw inzending.

13. Respect voor wetten
In verband met uw deelname aan het Programma zult u voldoen aan alle toepasselijke wetten van India, inclusief maar niet beperkt tot verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten en andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie heeft. over jou heen.

14. Duur en beëindiging
De looptijd van deze Exploitatieovereenkomst begint wanneer wij uw aanvraag voor deelname aan het Programma accepteren en eindigt wanneer u of wij deze beëindigen. U of wij kunnen deze Exploitatieovereenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Exploitatieovereenkomst worden alle licenties die u mogelijk heeft met betrekking tot de Inhoud automatisch beëindigd en stopt u onmiddellijk met het gebruik van de GoAffPro-inhoud en -merken en verwijdert u deze onmiddellijk van uw Site en verwijdert u of vernietigt u op andere wijze alle links naar de Partnersite, alle GoAffPro-merken, alle andere inhoud en andere materialen die door ons of namens ons worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld onder deze Exploitatieovereenkomst of in verband met het Programma. We kunnen opgebouwde en onbetaalde advertentiekosten gedurende een redelijke periode na beëindiging inhouden om ervoor te zorgen dat het juiste bedrag wordt betaald (bijvoorbeeld om rekening te houden met annuleringen of retourzendingen). Bij elke beëindiging van deze Exploitatieovereenkomst worden alle rechten en verplichtingen van de partijen beëindigd, behalve dat de rechten en verplichtingen van de partijen op grond van artikelen 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 en 20, samen met alle betalingsverplichtingen die zijn opgebouwd maar niet door ons zijn betaald onder deze Exploitatieovereenkomst, blijven na beëindiging van deze Exploitatieovereenkomst van kracht. Geen enkele beëindiging van deze Exploitatieovereenkomst zal een van beide partijen ontslaan van enige aansprakelijkheid voor enige schending van deze Exploitatieovereenkomst of enige aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit voorafgaand aan de beëindiging.

15. Wijziging
We kunnen de voorwaarden en bepalingen in deze Exploitatieovereenkomst (en eventuele Operationele Documentatie) op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen door een wijzigingsmelding, herziene overeenkomst of herziene Operationele Documentatie op de Site van de Partner te plaatsen of door u een bericht te sturen kennisgeving van een dergelijke wijziging per e-mail naar het e-mailadres dat op dat moment aan uw Associate-account is gekoppeld (elke wijziging per e-mail wordt van kracht op de datum die in deze e-mail wordt vermeld en zal in geen geval minder dan twee werkdagen na de datum waarop de e-mail is verzonden). Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het advertentiekostenschema van het Affiliateprogramma, de voorwaarden voor deelname aan het Affiliateprogramma, betalingsprocedures en andere programmavereisten omvatten. INDIEN EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE VERHAAL HET BEËINDIGEN VAN DEZE WERKOVEREENKOMST. ALS U BLIJFT DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA NA DE INGANGSDATUM VAN EEN WIJZIGING (BIJV. DE DATUM VAN PLAATSING VAN EEN KENNISGEVING VAN WIJZIGING, EEN HERZIENE OPERATIONELE OVEREENKOMST OF HERZIENE OPERATIONELE DOCUMENTATIE OP DE PARTNERSITE OF DE DATUM DIE IS GESPECIFICEERD IN EEN E-MAIL DIE NAAR U WORDT VERZONDEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE WIJZIGING), WORDT GEACHT DAT U DE WIJZIGING BINDEND HEBT AANVAARD.

16. Betrekkingen tussen de partijen
U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Exploitatieovereenkomst of de Operationele Documentatie zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen u en ons of onze respectieve dochterondernemingen creëren. U heeft geen bevoegdheid om namens ons of onze dochterondernemingen aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, op uw site of anderszins, die iets in deze sectie tegenspreekt of zou kunnen tegenspreken. Als u een andere persoon of entiteit autoriseert, assisteert, aanmoedigt of faciliteert om actie te ondernemen met betrekking tot het onderwerp van deze Exploitatieovereenkomst, wordt u geacht die actie zelf te hebben ondernomen.

17. Beperking van aansprakelijkheid
WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE (INCLUSIEF ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS) VOORTVLOEIEND UIT DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, HET PROGRAMMA, DE OPERATIONELE DOCUMENTATIE, PARTNERSITE, GOAFFPRO SITE- OF DIENSTENAANBIEDINGEN (HIERONDER GEDEFINIEERD), ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BOVENDIEN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST, HET PROGRAMMA, DE PARTNERSITE, DE GOAFFPRO SITE EN HET DIENSTENAANBIEDINGEN NIET HOGER ZIJN DAN DE TOTALE ADVERTENTIEKOSTEN DIE AAN U ZIJN BETAALD OF TE BETALEN ONDER DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE MEEST RECENTE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM VOORTVING.

18. Disclaimers
HET PROGRAMMA, DE GOAFFPRO SITE, DE PARTNER SITE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN AANGEBODEN OP DE PARTNER SITE, SPECIALE LINKS, LINK FORMATS, OPERATIONELE DOCUMENTATIE, INHOUD, DE GOAFFPRO.COM DOMEINNAAM EN DE HANDELSMERKEN EN LOGO’S VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INCLUSIEF GOAFFPRO MERKEN ), EVENALS ALLE TECHNOLOGIE, SOFTWARE, FUNCTIES, HARDWARE, GEGEVENS, AFBEELDINGEN, TEKST EN ANDERE INFORMATIE EN INHOUD DIE DOOR ONS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE OF NAMENS LICENTIEGEVERS IN VERBAND MET HET PROGRAMMA WORDT GELEVERD OF GEBRUIKT (GEZAMENLIJK DE “SERVICE AANBIEDINGEN”) WORDEN GELEVERD “AS IS.” NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS GEVEN ENIGE VERKLARING OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET DIENSTENAANBOD. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij, onze gelieerde ondernemingen en onze licentiegevers af aan alle garanties met betrekking tot het servicebod, inclusief eventuele impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, fitness voor een bepaald doel, niet-inbreuk en rustig plezier, evenals goed ZOALS ELKE GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT ENIGE TRANSACTIE, PRESTATIES OF GEBRUIK VAN COMMERCIËLE. WIJ KUNNEN ELKE DIENSTENAANBIEDING STOPZETTEN, OF DE AARD, KENMERKEN, FUNCTIES, OMVANG OF WERKING VAN ENIGE DIENSTENAANBIEDING WIJZIGEN, OP ELK MOMENT EN VAN TIJD TOT TIJD, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS GARANDEREN DAT HET DIENSTENAANBOD ZAL WORDEN VERLEEND, ZAL FUNCTIONEREN ZOALS BESCHREVEN, CONSISTENT OF OP ENIGE BEPAALDE MANIER, OF ONONDERBROKEN, NAUWKEURIG, FOUTLOOS OF VRIJ ZAL ZIJN VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS ZULLEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR (A) ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ONDERBREKINGEN IN DE DIENST, MET INBEGRIP VAN STROOMSTORINGEN OF SYSTEEMSTORINGEN; OF (B) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT UW SITE OF ENIGE GEGEVENS, AFBEELDINGEN, TEKST OF ANDERE INFORMATIE OF INHOUD, OF ENIGE WIJZIGING, VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE OF VERLIES DAARVAN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE U VAN ONS OF VAN ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT OF VIA HET PROGRAMMA, DE INHOUD, DE OPERATIONELE DOCUMENTATIE, DE GOAFFPRO SITE OF DE AFFILIAATE PROGRAMMA SITE VERKRIJGT, LEIDT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OPERATIONELE OVEREENKOMST IS VERMELD. BOVENDIEN ZIJN NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE MET BETREKKING TOT (X) ENIG WINSTDERVING OF POTENTIËLE INKOMSTEN, VERWACHTE VERKOPEN, GOODWILL OF ANDERE VOORDELEN, (Y) INVESTERING, UITGAVEN OF VERBINTENIS VAN U IN VERBAND MET DEZE WERKOVEREENKOMST OF UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, OF (Z) ENIGE BEËINDIGING VAN DEZE WERKOVEREENKOMST OF UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA.

19. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Exploitatieovereenkomst is het recht van de Republiek India van toepassing, zonder rekening te houden met wetsconflicten. De rechtbanken van [Haryana] hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat verband houdt met of op enigerlei wijze voortvloeit uit het Programma of deze Exploitatieovereenkomst.

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Exploitatieovereenkomst, kunnen wij bij een rechtbank met bevoegde jurisdictie voorlopige of andere schadevergoeding eisen voor enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk op onze intellectuele eigendom of eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat onze rechten op de Inhoud speciaal, uniek en buitengewoon zijn, waardoor deze een bijzondere waarde krijgen, waarvan het verlies niet gemakkelijk kan worden ingeschat of adequaat kan worden gecompenseerd door schadevergoeding.

20. Diversen
U erkent en stemt ermee in dat wij en onze dochterondernemingen op elk moment (direct of indirect) om verwijzingen van klanten kunnen vragen onder voorwaarden die kunnen verschillen van die in deze Exploitatieovereenkomst, of sites mogen exploiteren die vergelijkbaar zijn met of concurreren met uw site. U mag deze Exploitatieovereenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens deze beperking zal deze Exploitatieovereenkomst bindend en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Het feit dat wij er niet in slagen strikte uitvoering van enige bepaling van deze Exploitatieovereenkomst te eisen, houdt geen afstand in van ons recht om die bepaling of enige andere bepaling van deze Exploitatieovereenkomst vervolgens af te dwingen. In het geval van een conflict tussen deze Exploitatieovereenkomst en de Operationele Documentatie, heeft de pagina Uitgesloten Producten van het Affiliate Programma voorrang op deze Exploitatieovereenkomst, die voorrang zal hebben op de rest van de Operationele Documentatie. Wanneer ze in deze Exploitatieovereenkomst worden gebruikt, betekenen de termen ‘inclusief’, ‘inclusief’, ‘bijvoorbeeld’ en ‘bijvoorbeeld’ respectievelijk ‘inclusief, zonder beperking’, ‘inclusief, zonder beperking’, ‘bijvoorbeeld, zonder beperking” en “bijvoorbeeld, zonder beperking”. Alle besluiten of updates die we doen, alle acties die we ondernemen en alle goedkeuringen die we op grond van deze Exploitatieovereenkomst geven, kunnen naar eigen goeddunken worden gedaan, genomen of gegeven. Alle informatie over ons of onze dochterondernemingen die wij verstrekken onder de Exploitatieovereenkomst en die niet algemeen bekend is bij het grote publiek, wordt beschouwd als (“Vertrouwelijke informatie”). U stemt ermee in dat: (a) alle Vertrouwelijke Informatie het exclusieve eigendom van GoAffPro blijft; (b) u zult de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw prestaties onder de Exploitatieovereenkomst en u zult ervoor zorgen dat personen met toegang tot de Vertrouwelijke Informatie op de hoogte worden gesteld van de verplichtingen van deze bepaling en deze zullen naleven; en (c) u zult geen Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan een individu, bedrijf of derde partij (anders dan uw dochterondernemingen). U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, alle door u verstrekte of ingediende informatie of met betrekking tot uw prestaties onder deze Exploitatieovereenkomst openbaar mogen maken of beschikbaar kunnen stellen aan gerechtelijke, quasi-judiciële, overheids-, regelgevende of andere instanties, zoals wij nodig kunnen hebben om mee te werken en/of te voldoen aan hun orders, instructies of richtlijnen of om te voldoen aan vereisten onder de toepasselijke wetgeving. U verklaart en garandeert dat u en uw financiële instelling(en) niet zijn onderworpen aan sancties of anderszins zijn vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen of die eigendom zijn van of worden beheerd door een dergelijke partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bijgehouden lijsten door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Amerikaanse regering (bijvoorbeeld de Specially Designated Nationals List en de Sanctions Evaders List van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Amerikaanse ministerie van Handel Entity List), de Europese Unie of haar lidstaten, of enige andere toepasselijke regering autoriteit.

MOBIEL APPLICATIEBELEID
Deze Richtlijnen voor Mobiele Applicaties (“Richtlijnen voor Mobiele Applicaties”) zijn van toepassing op de opname van speciale links in uw goedgekeurde mobiele applicatie. “Wij”, “ons” of “onze” betekent GoAffPro.com, haar partnersites of een van haar dochterondernemingen, indien van toepassing. “U” betekent de user-agent van het gekoppelde account dat is gekoppeld aan de Goedgekeurde Mobiele Applicatie. Alle hieronder gebruikte termen met een hoofdletter die niet op deze pagina zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Exploitatieovereenkomst. Strikte naleving van deze Mobiele Richtlijnen is te allen tijde vereist, en elke overtreding van deze Mobiele Richtlijnen zal automatisch de Exploitatieovereenkomst beëindigen.

Uw mobiele applicatie:

moeten gratis te downloaden zijn en alle verwijzingslinks moeten toegankelijk zijn zonder te betalen voor toegang;
moet originele inhoud hebben;
mag de functionaliteit van de winkelapplicatie van onze Partnersite (indien van toepassing) niet imiteren;
mag geen prijstracking- en/of prijswaarschuwingsfunctionaliteit bevatten, tenzij GoAffPro of haar partnersite dit vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd;
mag de webpagina's van de partnersite niet hosten of weergeven in WebViews.
We kunnen dit Beleid voor Mobiele Applicaties op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen door een kennisgeving van de wijziging of een herzien Beleid voor Mobiele Applicaties op de GoAffPro-site of partnersite te plaatsen. INDIEN EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE VERHAAL HET BEËINDIGEN VAN UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA. UW VOORTDURENDE OPNAME VAN SPECIALE LINKS IN UW GOEDGEKEURDE MOBIELE APPLICATIE NA HET PLAATSEN VAN EEN WIJZIGINGSMEDEDELING OF HET HERZIENE MOBIELE APP-BELEID OP DE PARTNERSITE ZAL UW BINDENDE AANVAARDING VAN DE WIJZIGING VORMEN.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om passende actie te ondernemen tegen ongeoorloofd gebruik of tegen elk gebruik dat niet in overeenstemming is met dit Beleid voor mobiele applicaties.